Các giao diện Thẻ Mini-YGDAI

Thẻ mở rộng MY (Mini-YGDAI) series để sử dụng cho các khe I/O tùy chọn của bộ trộn âm kỹ thuật số và DME. Có sẵn các thẻ của bên thứ ba.